Socialinis pedagogas

SOCIALINIO PEDAGOGO TEISĖS (Socialinio pedagogo kvalifikaciniai reikalavimai ir pareiginės instrukcijos, 2001 m. gruodžio 14 d. Nr. 1667):
1. būti švietimo įstaigos tarybos nariu, dalyvauti pasitarimuose;
2. susipažinti su švietimo, globos ar kitos socialinės įstaigos dokumentacija, skirta atskiriems ugdytiniams ir klasių (grupių) bendruomenėms;
3. lankytis pamokose ir papildomo ugdymo veikloje;
4. teikti siūlymų švietimo ar globos įstaigos administracijai, pedagogams, klasių auklėtojams, tėvams, teisėtiems vaiko atstovams;
5. prireikus kreiptis į atitinkamus specialistus švietimo ar globos įstaigoje ir už jos ribų;
6. gauti reikiamą informaciją ir paramą iš valdžios, vaikų teisių apsaugos, teisėsaugos ir kitų įstaigų;
7. atstovauti vaiko teisėms švietimo ar globos įstaigoje ir už jos ribų;
8. gauti mokslinę, metodinę pagalbą iš mokslo, švietimo, socialinių įstaigų;
9. pagal galiojančius įstatymus sistemingai tobulinti savo kvalifikaciją, pasirenkant tinkamas formas ir laiką.
SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGOS (Socialinio pedagogo kvalifikaciniai reikalavimai ir pareiginės instrukcijos, 2001 m. gruodžio 14 d. Nr. 1667):
1. įvertinti vaiko socialines problemas ir poreikius;
2. pasirinkti efektyvius darbo metodus;
3. planuoti ir dalyvauti socialinės pagalbos teikimo vaikui procese;
4. kiekvienam vaikui, su kuriuo dirba socialinis pedagogas, užvesti bylą ir laikyti joje informaciją apie vaiko socialinę situaciją bei teikiamos pagalbos procesą;
5. sprendžiant problemas ir priimant sprendimus neperžengti savo profesinės kompetencijos ribų;
6. informuoti švietimo įstaigos administraciją, pedagogus, kitus specialistus apie probleminę situaciją, nepažeidžiant konfidencialumo;
7. atsakyti už darbe naudojamų metodų pasirinkimą ir korektišką jų panaudojimą;
8. konsultuotis su kolegomis ir prireikus siųsti vaiką pas kitus specialistus.
SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS TIKSLAS – vaiko gerovė, saugumas siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką, pilietinę brandą.
SOCIALINIO PEDAGOGO FUNKCIJOS (Socialinio pedagogo kvalifikaciniai reikalavimai ir pareiginės instrukcijos, 2001 m. gruodžio 14 d. Nr. 1667):
1. įvertinimo (renka informaciją, analizuoja, daro išvadas);
2. konsultacinę (pataria, padeda, konsultuoja);
3. korekcinę (skatina, įgalina, padeda adaptuotis, aktyvina, mobilizuoja);
4. vadybinę (organizuoja, telkia, planuoja, priima sprendimus ir už juos atsako);
5. šviečiamąją (informuoja, aiškina)
6. koordinacinę (palaiko ryšius, siunčia (perduoda) informaciją)
7. prevencinę (numato neigiamus reiškinius, poelgius ir padeda jų išvengti);
8. teisinę (atstovauja, gina vaiko interesus);
9. socialinio ugdymo.