PATVIRTINTA
Miegėnų pagrindinės mokyklos
direktoriaus 
2014-09-22 įsakymu Nr. V-43


KĖDAINIŲ R.
MIEGĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS


I. BENDROJI DALIS

1. Kėdainių r. Miegėnų pagrindinės mokyklos mokinių elgesio taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato mokinių elgesį prieš pamokas, pamokų, pertraukų, mokykloje vykstančių renginių bei mokyklos organizuojamų renginių, kurie vyksta už mokyklos ribų, metu ir mokyklos teritorijoje (laukiant autobuso ir autobuse). 
2. Taisyklės sudarytos remiantis LR Švietimo įstatymu, mokyklos nuostatais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais teisės aktais bei nutarimais, Kėdainių r. Miegėnų pagrindinės mokyklos nuostatais, sutartimis bei direktoriaus įsakymais. 
3. Taisyklės taikomos visiems mokykloje besimokantiems mokiniams.

II. MOKINIŲ TEISĖS

4. Mokiniai turi teisę:
5.1 mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir darbo vietą;
5.2 gauti socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę ir psichologinę pagalbą; 
5.3 nemokamai gauti informaciją apie veikiančias mokyklas, švietimo programas, mokymosi formas;
5.4 naudotis biblioteka, sporto sale ir sporto įrenginiais;
5.5 būti supažindintas su saugos reikalavimais bei mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis.
5.6 sulaukęs 14 metų, savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo (tikybos ar etikos) programą;
5.7 pasirinkti būrelius, tenkinančius programų modulius, pasirenkamųjų dalykų programas;
5.8 dalyvauti mokyklos savivaldoje;
5.9 įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.
5.10 naudotis mokykliniu ar maršrutiniu autobusu, turintiems teisę į kelionės išlaidų kompensavimą.
5.11 Gauti nemokamą maitinimą įstatymų numatyta tvarka.

III. MOKINIŲ PAREIGOS

5. Mokiniai privalo:
6.1 laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų bei Kėdainių r. Miegėnų pagrindinės mokyklos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų, Vaikų iki 14 metų priėmimo į mokyklą sutarties arba 14 metų ir vyresnių vaikų (suaugusiųjų) priėmimo į mokyklą sutarties sąlygų;
6.2 gerbti savo mokyklą, jos simbolius, save, kitus mokinius, pedagogus, vadovybę ir visą mokyklos personalą, paisyti jų nuomonės, kultūringai elgtis pamokų ir pertraukų metu;
6.3 vadovautis etikos, mandagaus elgesio, atsakomybės už savo elgesį principais mokykloje, jos teritorijoje ir autobuse;
6.4 saugoti ir tausoti vadovėlius bei knygas. Už pamestus ar sugadintus spaudinius atlyginti nuostolius.
6.5 dalyvauti mokyklos savivaldos veikloje, neformaliojo švietimo veikloje, įvairiuose renginiuose, projektinėje veikloje pagal savo poreikius ir pomėgius;
6.6 nevėluoti, nepraleidinėti pamokų be pateisinamos priežasties, stropiai ir sąžiningai mokytis, tvarkingai ir laiku atlikti paskirtas užduotis, turėti reikiamas priemones;
6.7 savo elgesiu netrukdyti darbo mokytojui ir klasei;
6.8 kasdien dėvėti mokyklinę uniformą, sportinę aprangą vilkėti tik kūno kultūros pamokose bei sportinių renginių metu;
6.9 pamokų metu susirgus, informuoti klasės vadovą, kuris informuos mokyklos administraciją ir tėvus;
6.10 tausoti mokyklos turtą, prižiūrėti darbo vietą. Radus sugadintą inventorių, tuoj pat pranešti mokytojui;
6.11 padarytą materialinę žalą privalo atlyginti mokinio tėvai arba pats mokinys;
6.12 pamokoje draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais (jie turi būti išjungti), mp3 grotuvais, Ipad, Ipod ir panašiomis ryšio priemonėmis, filmuoti ir fotografuoti mokyklos bendruomenės narius ir vie­šinti jų atvaizdus negavus asmens sutikimo bei platinti informaciją apie asmenį be jo sutikimo per masines informavimo priemones, socialinius tinklalapius internete;

6.13 įsinešti į mokyklą mokymuisi nereikalingus daiktus (šaunamuosius ginklus, peilius, dujų balionėlius, petardas, lazerius, cigaretes, energetinius gėrimus, gėrimus, kurių sudėtyje yra alkoholio, narkotines ir psichotropines medžiagas ar kitus kenksmingus ir sveikatai pavojingus daiktus);

6.14 draudžiama mokykloje, jos teritorijoje ir kitur rūkyti, vartoti alkoholį, narkotikus ir kt. psichotropines medžiagas ir platinti;

6.15 valgykloje valgyti tik per jiems skirtas pertraukas, laikytis nustatytos tvarkos. Pavalgius nusinešti indus į plovyklą;
6.16 nedelsiant informuoti mokyklos darbuotojus apie mokykloje ar jos teritorijoje vykstančias muštynes, patyčias, kitas pavojingas veikas;
6.17 dalyvauti socialinėje veikloje, talkose, akcijose, tvarkyti priskirtas aplinkas;
6.18 taupiai naudoti elektrą, vandenį ir kitus išteklius, tualetuose laikytis asmens higienos reikalavimų;
6.19 išvykstant iš mokyklos į kitą mokyklą, grąžinti mokyklai mokinio pažymėjimą, mokymo priemones, iš mokyklos bibliotekos paimtas knygas ir kt.;
6.20 saugoti savo asmeninius daiktus (laikrodžius, mobiliuosius telefonus, pinigines ir t.t.), per kūno kultūros pamokas perduoti juos mokytojui, vedančiam pamoką. Už dingusius mokinių asmeninius daiktus mokykla neatsako.
6.21 laikytis pamokų tvarkaraščio ir mokyklinio autobuso grafiko.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7. Su mokinių elgesio taisyklėmis mokinius supažindina klasės vadovas mokslo metų rugsėjo mėnesio pirmąją savaitę. Mokinys tai patvirtina savo parašu Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos byloje.
8. Tėvai su mokinių elgesio taisyklėmis supažindinami žinute per elektroninį dienyną su nuoroda į mokyklos internetinę svetainę. Taisyklės primenamos tėvų susirinkimų metu.
9. Taisyklės skelbiamos mokyklos internetinėje svetainėje, mokyklos stende.